Zaštita duvana

Vreme zaštiteRazlog tretiranjaIzbor preparata
Inkorporacija pred sadnju Žičari i sovice Bifenicus 2 l/ha
 Pre
rasađivanja

Suzbijanje
korova
Stomp® Aqua 3 l/ha
Po potrebi Lisne vaši i tripsi Dicarzol 50 SP 1 kg/ha
Po potrebi Plamenjača

Antracol® WP-70 2,5 kg/ha

Po potrebi
Lisne vaši - vektori virusa
mozaika duvana (TMV)
mozaika krastavca (CMV)
Y virusa krompira na
duvanu (PVY)

Confidor 200 SL 0,3 l/ha
Tretiranje 
posle
zakidanja
cvasti
u roku od 
dva dana
Zaustavljanje rasta 
zaperaka
Royal® MH 30 15 l/ha ili
Royaltac® 25 l/ha
Više puta u razmaku
od 5-7 dana

Kukuruzna sovica
(H. armigera)

Fastac 10 EC 0,2 l/ha