Zaštita rasada duvana

Vreme zaštiteRazlog tretiranjaIzbor preparata
U plasteniku Suzbijanje lisnih vaši i tripsa

Botrytis Cinerea
Phythopthora tabaci 
Confidor 200 SL 20 ml/10 l vode u tri navrata:
1. za vreme ukrštanja lišća
2. dve nedelje posle i
3. pred rasađivanje

Teldor 500 SC
5 ml/10 l vode
Antracol®  WP-70 25 g/10 l vode 
Obezbeđenje
vodenog bazena
za proizvodnju
rasada
Da se spreći bušenjе folija Saturn Terra u redove