Odzivi Razvoj 11

AGROSAVA teži da bude pokretač i inicijator modernizacije društva etičkim ponašanjem i brigom o ljudima, flori, fauni, životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti.

AGROSAVA posluje u skladu sa važećim zakonodavstvom i drugim prihvaćenim normama i standardima, time podržavajući vladavinu prava.

Kroz politiku zasnovanu na primeni međunarodnih standarda imamo:

AGROSAVA takođe aktivno učestvuje u humanitarnim, obrazovnim, ekološkim i sportskim aktivnostima, kao i u razvoju društvene zajednice i pomoći ugroženima. Kada je u pitanju osvajanje novih tržišta, kontinuiranom edukacijom podižemo svest potrošača o vrstama i primeni proizvoda, upravljanju ambalažom nakon upotrebe i korišćenju lične zaštitne opreme na radu.