Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Kukuruzna zlatica

(Diabrotica virgifera)

Kukuruzna zlatica u našim uslovima ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jajeta. Jaja su položena u zemljište, na dubinu 10–30 cm, uglavnom gde se gajio kukuruz ili biljke kojima se hrane larve ove vrste. Ispiljene larve prolaze kroz tri larvena stupnja i prave štete ishranom na korenu. Odrasle larve približavaju se površini zemljišta, formiraju komoricu u kojoj se preobražavaju u lutku. Odrasli insekti se pojavljuju od kraja juna, pa do sredine oktobra, najčešće u drugoj polovini jula i tokom avgusta. Imago se hrani na listovima, u fazi cvetanja prelazi na metlicu i svilu, a kasnije u pazuh lista ili unutar vrha klipa.

Za razmnožavanje i razvoj ove vrste značajan uticaj imaju temperatura i tip zemljišta, klimatski faktori (temperatura, padavine, vetar), biljka domaćin, prirodni neprijatelji.

Smanjenje brojnosti i štete od kukuruzne zlatice postiže se primenom agrotehničkih mera, od kojih su najznačajnije plodored, đubrenje i uništavanje potencijalnih biljaka domaćina. Hemijske mere su višestruko opravdane i one podrazumevaju: tretman semena, suzbijanje larvi zemljišnim insekticidima i suzbijanje imaga folijarnim tretmanima.
Za tretman semena kukuruza koristi se preparat Bifenicus 200 FS, u količini 0,3 l na 100 kg semena. Pre setve, zemljište se istretira preparatom Bifenicus, u količini 2 l/ha po površini, zatim se preparat inkorporira na dubinu 10–15 cm. U usevu kukuruza u kome je tehnički moguće izvesti suzbijanje imaga primeniti preparat Savanur EC, Saturn 250 EC, Imidan 50 WP ili Bifenicus.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field