Pogoni za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja (pesticidi) i folijarnih hraniva, na sadašnjoj lokaciji, u Šimanovcima, nalaze se od 1997. godine.
U skladu sa dobrom proizvođačkom praksom, poštujući principe prevencije od unakrsne kontaminacije, proizvodni deo kompletno je opremljen za formulaciju i pakovanje tečnih i praškastih preparata.
Proizvodni pogon za tečne formulacije podeljen je na deo za herbicide i deo u kome se vrši formulacija fungicida i insekticida.

Deo za herbicide se sastoji iz dve nezavisne linije formulisanja i pakovanja i to EC herbicida i SC herbicida. U toku godine u Agrosavi formuliše se i prepakuje ukupno 3500 tona različitih preparata pesticida i folijarnih hraniva. U pojedinačnim pakovanjima, količina je oko 6 miliona komada. Tečni preparati se proizvode u SL, EC, SC i OD formulacijama. Praškasti preparati su u WP i WG obliku. 

Vrste pakovanja:

Provera osobina

Provera fizičko–hemijskih osobina pesticida Agrosave vrši se u sopstvenoj laboratoriji opremljenoj najsavremenijim uređajima.
Na osnovu šaržnih brojeva aktivne i pomoćnih materija određuje se šaržni broj finalnog proizvoda, koji obezbeđuje kompletnu sledljivost proizvoda od njegovog nastanka do krajnjeg korisnika.
Oprema koja se koristi u procesima formulacije i pakovanja je od renomiranih proizvođača kao što su MEWES, BREITNER, AMSI, LANGGUTH, HITCHI, itd.
U zavisnosti od viskoziteta preparata i vrste pakovanja, kapaciteti mašina za tečna pakovanja kreću se od 1000 do 3000 kom/sat, a kod čvrstih od 700 do 2000 kom/sat.

Dobra organizacija i kapaciteti opreme, preko usklađenih procesa, doprinela je da Agrosava pruža usluge formulacije i pakovanja pesticida najvećim svetskim proizvođačima, za šta je sertifikovana 2012. godine kod DQS-a, Nemačkog sertifikacionog tela.

Kontakt:
Rukovodilac proizvodnje plastike i štamparije
Dipl. inž. Ivan Vučinić
E–mail: ivucinic@agrosava.com