Suzbijanje mrke pegavosti lista crnog luka (Stemphylium vesicarium)

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Crni Luk

Mrka pegavost lista crnog luka koju uzrokuje Stemphylium vesicarium je jedna od najvažnijih bolesti crnog luka širom sveta. Simptomi bolesti na luku su u vidu:

 1. Smeđih ovalnih lezija koje mogu razviti smeđe tamne koncentrične krugove unutar lezije. Lezije se mogu proširiti obavijajući ceo list i dovodeći do intenzivnog odumiranja lista (nekroza lisnog tkiva).
 2. Žute vodene lezije između listova, koje kasnije postaju smeđe i protežu se duž lista u oba smera lezije uz obilnu proizvodnju konidija.

Simptomi ove gljive se često mogu naći na lezijama od plamenjače koju uzrokuje Peronospora destructor. Stemphylium vesicarium je slab patogen, pa često zaražava biljke luka sekundarno nakon što se razviju druge bolesti ili kada je biljka na drugi način pod stresom (oštećenja grada, olujnih vetrova, oštećenja herbicida, ishrana insekata).

Patogen proizvodi toksine, specifične za crni luk, odmah posle infekcije. Toksini povećavaju infektivnost i smanjenje količine elektrolita u biljnom tkivu što sprečava protok hraniva u ćelije koje izumiru, jer dolazi do intenzivne nekroze sprovodnih sudova. Tipični simptom je apikalna nekroza luka koja se pojavljuje 6-14 dana posle infekcije (sušenje vrhova).

Stemphylium se razvija na osušenim vrhovima lista luka i usled jakog toplotnog stresa, poremećenog unosa kalcijuma, neadekvatnog zemljišta i drugih faktora koji utiču na pojavu sušenja vrha.

Razvoju bolesti najviše pogoduju umerene temperature sa povećanom vlažnosti, ali i zadržavanje rose na listovima, maglovito i kišno vreme. Optimalne temperature za izbacivanje askospora na proleće su između 10-21oC a konidije na 15-32oC.

Prisustvo Stemphylium u usevu luka smanjuju fotosintezu, veličinu i kvalitet lukovica luka, u pojedinim zemljama, smanjenje prinosa bilo je i do 85%.

Uvođenje nove tehnologije proizvodnje luka u Srbiji, povoljnih uslova za razviće bolesti i uvođenje novog sortimenta, pojava Stemphilium vesicarium postaje najčešći razlog primene hemijskih mera.

Zaštita useva od Stemphylium vesicarium treba da bude sistemski pristup

Ovo podrazumeva poštovanje svih tehnoloških procesa, od setve preko balansirane ishrane i navodnjavanja do desikacije.

Preduslovi za efikasnu zaštitu i spečavanje pojave bolesti:

 • Obezbediti da lišće što duže bude nakostrešeno jer se tada manje zadržava vlaga.
 • Ukoliko se očekuje dugo vlaženje lista, patogen je sposoban da prodire direktno kroz epidermis i taj period mora biti pokriven fungicidima.
 • Veliki broj biljaka po hektaru obezbeđuje i veći prinos ali i duže zadržavanje vlage. Ukoliko je moguće smanjiti sklop biljaka, posebno u unutrašnjim redovima.
 • Poštovati plodored.
 • Proizvodnju zasnivati na dobrim strukturnim zemljištima gde koren ima mogućnost da se dobro razvije, izbegne rano sušenje vrha i u tople mesece uđe u dobroj kondiciji.
 • Prekomerena upotreba azota i neizbalansirana ishrana povećavaju osetljivost biljke.
 • Nekoliko puta u toku vegetacije folijarno dodati mangan, kalijum i kalcijum koji će očuvati turgor listova i lakše podnošenje visokih temperatura.
 • Obezbediti prostornu izolaciju od zimskog luka, a ukoliko je moguće i prolećnog drugih proizvođača.
 • Sprečiti pojavu plamenjače, sive truleži, alternarijske pegavosti jer su povoljan supstrat za razvoj Stemphyliuma.
 • Suzbijati tripse i sprečiti bilo koje fizičko oštećenje listova jer su otvor za infekcije Stemphyliuma.
 • Izbegavati zalivanje preko lista i tokom dana jer produžava vlaženje lista i stvara uslove za jaku infekciju, sušenje listova i simptome koji se nazivaju „the duying standing up“. Zalivati tokom noći ili još bolje obezbediti kapajući sistem za navodnjavanje.

Hemijski tretmani su efikasni ako su ispunjeni napred navedeni uslovi. Sa zaštitom početi od faze 3-4 lista uz obaveznu alternacija fungicida različitog mehanizma delovanja (Unify, Teatar plus, Sercadis plus, Diverto, Different, Aserija, Signum) i kraćim intervalom između tretmana u povoljim uslovima.

Efekat primene preparata Unify u ogledima 2020. godine

Navedene proizvode treba primeniti preventivno, pre ostvarene infekcije u fazi razvoja vegetativnog dela luka (razvoj lukovice).

Za dodatna pitanja o zaštiti luka i primeni sredstava za zaštitu bilja posavetujte se sa stručnom službom kompanije Agrosava.

Autor

Dipl.inž. Jovanka Petrović

Agrosava

Najnovije novosti