Prednosti i mane rane setve kukuruza

traktor sa sejalicom

Optimalan rok setve kukuruza je uvek pitanje svake proizvodne sezone, iz prostog razloga jer su klimatski uslovi u toku vegetacije koja dolazi potpuna nepoznanica. Naučno je utvrđeno da je minimalna temperatura za klijanje, rast i razvoj semena kukuruza od 8 do 10 stepeni Celzijusa, kao što je većini proizvođača i poznato. Zato se i kaže da setvu kukuruza treba otpočeti kada se sloj zemljišta u dubini od 10 cm ugreje na navedenu temperaturu, što je u našim uslovima obično u prvoj polovini aprila.

No, svi znamo da se kukuruz može sejati i ranije i kasnije od navedenog roka i da postignut prinos često u dobroj meri zavisi od dobro „pogođenog“ roka setve.

Pravilno određivanje roka setve

U cilju pravilnog određivanja otpimalnog roka setve se postavljaju određeni poljski i laboratorijski ogledi sa različitim hibridima kukuruza i različitim nivoima kvaliteta i osobina semena (krupnoća, tvrdoća, starost i drugo).

Na osnovu naših višegodišnjih poljskih ogleda, sa rokovima setve počevši od polovine marta pa do polovine maja, možemo slobodno da zaključimo da su raniji rokovi setve, početak i sredina aprila, u većini godina bili najprinosniji, što posebno dolazi do izražaja u godinama sa sušnim letnjim periodom. Ovo se naravno odnosi na seme normalnih, zakonski propisanih normi kvaliteta.

Ovakve rezultate i zaključak naših ogleda u potpunosti podupiru i rezultati naših laboratorijskih ogleda i istih ogleda drugih istraživača i semenskih kuća. Razlog za ovakav zaključak leži pre svega u tome da biljke kukuruza posejane u prvim rokovima setve uglavnom završe svoju fazu cvetanja (metlanje i svilanje biljke kukuruza) pre početka visokih letnjih temperatura i sušnog perioda u julu mesecu. Ovo naravno zavisi i od dužine vegetacije svakog hibrida. Ovo je bitno jer kukuruz ima najveće potrebe za vodom u periodu 10 do 15 dana pre i posle cvetanja i tada najteže podnosi visoke temperature i sušne uslove.

Ukoliko biljke kukuruza prođu ovu fazu cvetanja do kraja juna ili prvih dana jula, kada su temperature vazduha još uvek ne tako visoke i kada imamo dovoljno rezervi vode u zemljištu, onda su dosta dobre šanse da moguće visoke temperature i sušni period, koji obično nastupa u julu i avgustu, neće toliko oštetiti formirani potencijal za prinos zrna i da će usevi biti u mogućnosti da „iznesu“ dobar rod.

Inače, potencijal za prinos kod kukuruza se formira u fazama od 6 do 12 lista kada se diferencira i određuje dužina klipa, broj redova zrna, broj zrna u redu i veličina zrna. Za dobar prinos zrna takođe je važno i u kojim spoljašnjim uslovima i u kojoj „kondiciji“ usev kukuruza prolazi kroz ove faze razvoja. Sve faze razvoja nakon ove su samo ispunjavanje formiranog potencijala za prinos u većoj ili manjoj meri, što zavisi od uslova uspevanja, primenjene agrotehnike i genetskog potencijala useva.

kukuruz u rukama
Foto: Agrosava

3 razloga zašto nisu dobri preterano rani rokovi setve

Preterano rani rokovi setve takođe nisu dobri iz nekoliko razloga.

Prvo, ako je temperatura setvenog sloja ispod 8 stepeni Celzijusa, imaćemo veoma dug i spor period nicanja useva, koji može rezultirati propadanjem dela semena i lošijim sklopom od planiranog. U ovakvim hladnim i često vlažnim uslovima, seme i mladi klijanci su veoma podložni raznim biljnim bolestima, posebno pri dubljim setvama.

Drugi negativan razlog je moguće oštećenje useva kukuruza od mrazeva. Ovde treba posebno istaći da biljka kukuruza sve do faze 6 lista vegetacionu kupu rasta drži ispod zemlje, te ako dođe do pojave nadzemnih mrazeva, oni će oštetiti samo nadzemni deo biljke, ali će se biljka ponovo regenerisati iz vegetacione kupe i dati normalan usev. Naravno, ovakav usev će kasniti u svom daljem razvoju i može doći u fazu cvetanja baš u vreme najvećih letnjih temperatura i izražene zemljišne i vazdušne suše.

I treći razlog je da, iako sve prođe dobro u početnim fazama razvoja biljaka, one baš u fazi 6 listova, kada počinje formiranje klipa i metlice, mogu ući u hladan period koji će ometati normalno diferenciranje klipa i tako već na samom početku oštetiti potencijal za prinos.

Nije zgore ni pomenuti da rano posejani usevi mogu doći u pogodne faze za tretman herbicidima od korova u hladnom periodu, kada se takav tretman ne preporučuje ili mu je slaba efikasnost, pa da nakon prolaska hladnog perioda ili korovi ili usev kukuruza prerastu faze pogodne za uspešan tretman.

Iz svega iznetog vidimo da nije dobro ni prerano ni prekasno sejati, nego da to bude u do sada utvrđenim optimalnim rokovima setve, koji su u prvoj polovini aprila. No, sa obzirom na veoma promenljive vremenske uslove i izražene ekstreme, i ovome treba voditi računa i setvu najbolje započeti kada se setveni sloj zemljišta ugreje na 8 do 10 stepeni Celzijusa, što se lako proveri svakim toplomerom, vodeći računa o vremenskoj progonozi za naredni period.

as hibridi kukuruza
Foto: Agrosava

Veoma je važan kvalitet semena

Za uspešnu setvu i nicanje useva, kao i neutralizaciju nepovoljnih vremenskih uslova u vreme setve i nicanja, veoma je važan kvalitet semena koje sejemo. Kada kažemo kvalitet semena ne mislimo na njegovu starost ili krupnoću, jer to ne utiče na kvalitet semena niti određuje uspešnost nicanja i daljeg razvoja biljaka, na šta, na žalost, mnogi proizvođači obraćaju puno pažnje bez razloga.

Kada kažemo kvalitet semena mislimo na njegovu ujednačenost, zdravstveno stanje, čistoću i dva najvažnija parametra, klijavost i energija klijanja. To su parametri koji, pored vremenskih uslova i kvalieta predsetvene pripreme i setve, određuju uspešnost klijanja, nicanja i daljeg razvoja biljke. U hladnim i nepovoljnim uslovima za klijanje i nicanje posebno je važna energija klijanja.

Mi u AS Hibridima možemo sa ponosom da istaknemo da su naši interni standardi kvaliteta semena daleko iznad zakonski propisanih, a sve u cilju pružanja što bolje usluge i proizvoda našim proizvođačima.

Zakonski minimum za klijavost u našoj zemlji je 90%, a energija klijanja nije ni zakonski propisana norma, kao ni u svim ostalim državama Evrope. Naš interni standard je minimalna kljiavost od 93% i energija klijanja od 90%, i samo seme koje ispunjava ove norme kvaliteta se isporučuje na tržište.

Autor

Dr Nenad Vasić

Sertifikat Excellent Small & Medium Enterprises, Privredna komora Srbije - 2023.

Za 2023. godinu sertifikat Excellent Small & Medium Enterprises, Privredna komora Srbije.

Privredna komora Srbije ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija Agrosava ispunila uslove za izdavanje Excellent SME sertifikata. Izdavanje ovog sertifikata se zasniva na strogoj analizi kreditnog izveštaja, kao i na redovnom nadgledanju koje obavlja jedna od najuglednijih bonitetnih kompanija u regionu, Coface. Excellent SME sertifikat je dokaz da su sigurnost i stabilnost poslovanja na najvišem nivou, što će svakako uticati na povoljniji položaj kompanije na tržištu.

Environmental Protection Management System,
ISO 14001:2015, 2021

For the year 2021, certificate for the Environmental Protection Management System.

This certificate confirms that AGROSAVA company applies and maintains an environmental protection management system in the areas of development, production and storage of agrochemicals, biocides, plastic packaging, and pet food. The environmental protection management system is an internationally recognized ISO standard that sets requirements for the environmental protection management system. This standard helps organizations improve their environmental performance through more efficient use of resources and waste reduction, thereby gaining a competitive advantage and the trust of stakeholders.

Vise o nagradi na linkovima:

Quality Austria – 2022

For the year 2022, Quality Austria Certificate of General Principles of Food Hygiene (DHP).

This Austria quality certificate confirms the effective application and further development of the general principles of food hygiene (DHP), including HACCP hazard analysis and Critical Control Points in accordance with the requirements of the document CXC 1-1969, Rev. 5 (2020), FAO/WHO Codex Alimentarius.

International Food Standard – IFS Food Certificate – 2022

For the year 2022, the International Standard for Food – IFS Food Certificate.

IFS (International Food Standard) represents a unified quality standard and food safety standard, accepted by the Global Food Safety Initiative. It was developed with the aim of checking the competence of food producers in terms of its safety and quality, while allowing the producers themselves to save their time and money.

Occupational Health and Safety Management System,
ISO 45001:2018, 2021

For the year 2021, the Health and Safety Management System Certificate.

This certificate confirms that AGROSAVA company implements and maintains a health and safety management system in the areas of development, production and storage of agrochemicals, biocides, plastic packaging, and pet food. The occupational health and safety management system is an internationally recognized standard for occupational health and safety (OHS). The ISO 45001:2018 standard covers all regulations, forms, trainings, protective equipment and everything that employees must have in order to assure occupational safety.

Vise o nagradi na linkovima:

Quality Management System,
ISO 9001:2015, 2021

Quality Management System Certificate for 2021.

This certificate confirms that AGROSAVA company applies and maintains a quality management system in the areas of development, production and storage of agrochemicals, biocides, plastic packaging, and pet food. The ISO 9001:2015 standard is a framework for implementing a quality management system and provides an opportunity for organizational performance in terms of product and service quality. This certificate also provides a set of principles that enable a logical approach to managing business activities so as to consistently achieve the satisfaction of their clients/customers.

Vise o nagradi na linkovima:

AAA Platinum Credit Excellence Certificate

Dun & Bradstreet Platinum Credit Excellence Certificate for 2021.

The Platinum Certificate of Credit Excellence represents an internationally recognized practice that helps business entities to increase their reputation and trust not only in the domestic but also in the foreign business environment.

The certificate also predicts the security of the company against deletion, insolvency, enforced settlement or liquidation, blocking of current accounts, and deletion from the business register in the next 12 months. The platinum credit rating excellence also confirms the success of the financial results, sustainability and stability of the company and points to continuous flawless operations, exemplary and reliability due to outstanding payment discipline.

This award is given to companies that demonstrate a high level of reliability, credibility and a low risk for business partners.

AAA Platinum Credit Excellence Certificate

Dun & Bradstreet Platinum Credit Excellence Certificate for 2022.

The Dun & Bradstreet Serbia certificate confirms that the company has achieved an above-average, international standard of business excellence, thereby joining the group of the most successful companies in Serbia that have demonstrated their success and value for at least three years in a row. Companies with Platinum AAA certification meet strict criteria for achieving a very low probability of negative events occurring in the next twelve months and earn the right to use the recognized status of Platinum Excellence as a certification symbol.

Sertifikat AAA Zlatna bonitetna izvrsnost

Sertifikat Zlatne bonitetne izvrsnosti Dun & Bradstreet za 2022. godinu

Sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija se potvrđuje da je kompanija postigla natprosečni, međunarodni standard bonitetne izvrsnosti ulazeći, na taj način, u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji koje svoj uspeh i svoju vrednost pokazuju najmanje tri godine zaredom. Kompanije sa Zlatnim AAA sertifikatom ispunjavaju stroge kriterijume za ostvarivanje vrlo niske verovatnoće nastanka negativnih događaja u narednih dvanaest meseci i stiču pravo korišćenja priznatog statusa Platinasta izvrsnost kao simbola za sertifikaciju.

„European Platinum AAA Certificate “

for 2020, one of the most prestigious certificates of credit excellence in Europe – Credit rating Gold AAA.

The PLATINUM AAA certificate is issued by Bisnode AB Sweden, the leading European firm for assessing business excellence. According to identical and very strict criteria, the certificate for business excellence is awarded by the Bisnode Group in 30 European countries.

More about the award at the links:

„Environmental Respect Award“

In 2014, the environmental protection award granted in the USA by DuPont.

More about the award at the links:

„Environmental Respect Award“

2014. godina, nagrada za očuvanje okoline dodeljena u SAD od DuPonta

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„The Belgrade Winner “

for 2016, awarded by the Chamber of Commerce of Belgrade.

In thirty years of awarding, The Belgrade Winner and Plaqueta awards were awarded to 191 companies and about 60 entrepreneurs, individuals and institutions

More about the award at the links:

„The Golden Gazelle “

for 2016, which is awarded to the fastest growing company in Serbia

The Golden Gazelle of Serbia for 2016 is the Chemical Agrosava company from Belgrade. This recognition, with which the international company Bisnode rewards the best among the fastest growing companies, was awarded for the first time in Serbia, at a ceremony held on Wednesday (May 18, 2016) at Belgrade City Assembly.

More about the award at the links:

Sertifikat AAA Platinasta bonitetna izvrsnost

Sertifikat Platinaste bonitetne izvrsnosti Dun & Bradstreet za 2021. godinu.

Sertifikat Platinaste bonitetne izvrsnosti predstavlja međunarodno priznatu praksu koja poslovnim subjektima pomaže da povećaju svoju reputaciju i poverenje ne samo u domaćem, već i u inostranom poslovnom okruženju.

Sertifikat takođe prognozira sigurnost preduzeća od brisanja, insolventnosti, prinudnog poravnanja ili likvidacije, blokade tekućih računa, te brisanja iz poslovnog registra u narednih 12 meseci. Platinasta bonitetna izvrsnost potvrđuje još i uspešnost finansijskih rezultata, održivosti i stabilnost preduzeća i ukazuje na kontinuirano besprekorno poslovanje, uzornost i pouzdanost usled istaknute discipline plaćanja.

Ova nagrada se dodjeljuje kompanijama koje pokazuju visok nivo pouzdanosti, kredibilnosti i niskog rizika za poslovne partnere.

Internacionalan standard za hranu – IFS Food Sertifikat – 2022. godina

Za 2022. godinu Internacionalan Standard za Hranu – IFS Food Sertifikat.

IFS (International Food Standard) predstavlja objedinjeni standard kvaliteta i standard bezbednosti hrane, prihvaćen od strane Globalne incicijative za bezbednost hrane (Global Food Safety Initiative). Razvijen je sa ciljem proveravanja kompetentnosti proizvođača hrane po pitanju njene bezbednosti i kvaliteta, omogućavajući pritom samim proizvođačima da uštede svoje vreme i novac.

Quality Austria – 2022. godina

Za 2022. godinu Quality Austria Sertifikat Opštih Principa Higijene Hrane (DHP).

Ovim quality austria sertifikatom se potvrđuje efektivna primena i dalji razvoj opštih principa higijene hrane (DHP), uključujući HACCP analizu opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke u saglasnosti sa zahtevima dokumenta CXC 1-1969, Rev. 5 (2020), FAO/WHO Codex Alimentarius.

Sistem Menadžmenta Zdravljem i Bezbednošću na Radu, ISO 45001:2018, 2021. godina

Za 2021. godinu serifikat Sistem Menadžmenta Zdravljem i Bezbednošću na Radu.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da kompanija AGROSAVA primenjuje i održava sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu u oblastima razvoja, proizvodnje i skladištenja agrohemikalija, biocida, plastične ambalaže i hrane za kućne ljubimce. Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu je međunarodno priznati standard za zdravlje i bezbednost (OHS) na radu. ISO 45001:2018 standard pokriva sve pravilnike, obrasce, obuke, zaštitna sredstva i sve što moraju imati zaposleni u cilju zaštite njihove bezbednosti na radu.

Vise o nagradi na linkovima:

Sistem Menadžmenta Zaštite Životne Sredine, ISO 14001:2015, 2021. godina

Za 2021. godinu serifikat Sistema Menadžmenta Zaštite Životne Sredine.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da kompanija AGROSAVA primenjuje i održava sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u oblastima razvoja, proizvodnje i skladištenja agrohemikalija, biocida, plastične ambalaže i hrane za kućne ljubimce. Sistem upravljanja zaštitom životne sredine, je međunarodno priznati ISO standard koji postavlja zahteve za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine. Ovaj standard pomaže organizacijama da poboljšaju svoje ekološke performanse putem efikasnijeg korišćenja resursa i smanjenja otpada, i na taj način ostvaruju konkurentsku prednost i poverenje zainteresovanih strana.

Vise o nagradi na linkovima:

Sistem Menadžmenta Kvalitetom, ISO 9001:2015, 2021. godina

Za 2021. godinu sertifikat Sistema Menadžmenta Kvalitetom.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da kompanija AGROSAVA primenjuje i održava sistem menadžmenta kvalitetom u oblastima razvoja, proizvodnje i skladištenja agrohemikalija, biocida, plastične ambalaže i hrane za kućne ljubimce. Standard ISO 9001:2015 je okvir za sprovođenje sistema upravljanja kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga. Ovaj sertifikat takođe obezbeđuje niz principa koji omogućava logičan pristup upravljanju poslovnim aktivnostima da dosledno ostvaruju zadovoljstvo svojih klijenata/kupaca.

Vise o nagradi na linkovima:

Sertifikat AAA Platinasta bonitetna izvrsnost

Sertifikat Platinaste bonitetne izvrsnosti Dun & Bradstreet za 2022. godinu

Sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija se potvrđuje da je kompanija postigla natprosečni, međunarodni standard bonitetne izvrsnosti ulazeći, na taj način, u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji koje svoj uspeh i svoju vrednost pokazuju najmanje tri godine zaredom. Kompanije sa Platinastim AAA sertifikatom ispunjavaju stroge kriterijume za ostvarivanje vrlo niske verovatnoće nastanka negativnih događaja u narednih dvanaest meseci i stiču pravo korišćenja priznatog statusa Platinasta izvrsnost kao simbola za sertifikaciju.

„Evropski Platinum AAA sertifikat“

za 2020.godunu, jedan od najprestižnijih sertifikata o bonitetnoj izvrsnosti u Evropi – Kreditni rejting Gold AAA.

PLATINUM AAA sertifikat izdaje Bisnode AB Švedska, vodeća evropska firma za procenu poslovnog boniteta. Po identičnim i vrlo strogim kriterijumima, sertifikat za bonitetnu izvrsnost poslovanja Bisnode grupa dodeljuje u 30 zemalja Evrope.

Vise o nagradi na linkovima:

„Environmental Respect Award“

2014. godina, nagrada za očuvanje životne sredine dodeljena u SAD od DuPonta.

„Najbolji proces selekcije kandidata za posao“

u okviru projekta „oceni put do posla“ 2019. prema izboru posetilaca sajta poslovi.infostud.com.

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradili kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Beogradski pobednik“

za 2016. godinu, koji dodeljuje Privredna komora Beograda.

Za trideset godina dodeljivanja nagrada, nagrade „Beogradski pobednik“ i „Plaketa“ ponelo je 191 privredno društvo i oko 60 preduzetnika, pojedinaca i institucija.

Vise o nagradi na linkovima:

„Zlatna gazela“

za 2016. godinu, koja se dodeljuje najbrže rastućoj firmi u Srbiji.

Zlatna gazela Srbije za 2016. godinu je kompanija "Chemical Agrosava" iz Beograda. Ovo priznanje, kojim međunarodna kompanija "Bisnode" nagrađuje najbolje među najbrže rastućim firmama, prvi put je dodeljeno u Srbiji, na svečanosti održanoj u sredu (18. maja 2016. godine) u Skupštini grada Beograda.

Vise o nagradi na linkovima: