Zaštita koštičavih voćnih vrsta

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Cvetanje Breskve

Gajenje koštičavih voćnih vrsta je potencijalno visoko profitabilno i kao takvo je veoma značajno za individualne poljoprivredne proizvođače u Srbiji. Proizvođači zahtevaju sve viši kvalitet plodova i veći prinos, a oni se ne mogu ostvariti bez adekvatnih i pravovremeno izvedenih mera zaštite i ishrane.

Tretmane treba izvoditi na osnovu procenjene opasnosti od prouzrokovača biljnih bolesti ili štetnih insekata u korelaciji sa trenutnim i predviđenim vremenskim uslovima. Za razvoj biljnih bolesti neophodne su osetljiva fenofaza domaćina, prisutnost patogena i povoljni klimatski uslovi. Kada su oni optimalni za razvoj parazita, njihova agresivnost je maksimalna sa gubicima najvišeg stepena.

Od najvećeg značaja je pravilno određivanje momenta tretiranja, kvalitet izvedenog tretiranja i adekvatan izbor sredstva za zaštitu bilja.

Gljive iz roda Monilinia predstavljaju patogene koji svake godine nanose najveće gubitke u prinosima koštičavih voćnih vrsta. U kišovitim godinama štetnost je izuzetno visoka, ako se uzme u obzir sušenje cvetova, grančica i trulež plodova.

Karakteristični simptomi se javljaju u vidu sušenja cvetova i grančica, u prvom delu vegetacije, kao i truleži plodova u drugom delu vegetacije.

monilia laxa
Foto Agrosava

Palež cvetova i sušenje grančica koštičavog voća (Monilinia laxa)

Gljiva prezimljava u mumificiranim plodovima ili kao micelija u rak-ranama mladara. Formirane konidije se do mesta infekcije raznose vetrom i kišom. Konidije dospevaju na cvet, gde klijaju i ostvaruju infekciju. Infekcija cveta se najčešće dešava preko žiga tučka, što i predstavlja osnovni način zaraze. Nakon 3-7 dana od infekcije dolazi do pojave prvih znakova nekroze. Optimalne temperature za ostvarivanje infekcije su 22-25°C, pri kojima je dovoljna vlažnost od 3-4h. Infekcije cveta se ostvaruju i na temperaturama nižim od 10°C, ako kišni period traje duže od 24h.

Koštičave voćne vrste se razlikuju prema osetljivosti cveta na infekciju: najosetljivija je kajsija, a zatim trešnja, breskva, višnja i šljiva.

Prvi tretman fungicidima se preporučuje u fenofazi početka cvetanja (10 – 20% otvorenih cvetova), a drugi u fenofazi punog cvetanja (100% otvorenih cvetova). U uslovima ekstremno loših klimatskih prilika treba izvesti i treće tretiranje u fenofazi precvetavanja.

Kao izuzetno efikasne preporučujemo fungicide Ciprodex (0,05%), Diverto (0,05%) ili Signum (0,075%).

Autor

Dr. Predrag Milovanović

Stručna podrška za voćarstvo i vinogradarstvo

Agrosava

Najnovije novosti