Suzbijanje lisnih vaši na voću

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Lisne Vasi Na Vocu

Pregledom zasada jabučastog i koštičavog voća uočeno je prisustvo lisnih vaši, koje se sada intenzivno hrane na vršnim mladim listovima. Pored zasada voća, lisne vaši su sada redovno prisutne na raznim vrstama povrća i ukrasnog bilja.

Njihovom ishranom lišće se kovrdža, a mladi letorasti postepeno deformišu. Lisne vaši u toplim uslovima intenzivno luče mednu rosu, koja je povoljan supstrat za razvoj gljiva čađavica (Cladosporium sp.). Ove gljive smanjuju lisnu masu, njihovu fiziološku aktivnost što se odražava na porast plodova.

Masovna pojava iscrpljuje biljku i deformiše nov porast, koji će doneti rod naredne godine.

Lisne vaši imaju veliki broj generacija, visoku reproduktivnost, brojnost zavisi od kvaliteta sokova domaćina. Veoma su pokretne, lete iz voćnjaka u voćnjak, praćene su polifagnim

predatorima, ali koji nemaju značajniju ulogu u smanjenju brojnosti, jer se obično javljaju kada je pređen prag štetnosti.

suzbijanje lisnih vasi
Foto Agrosava

Suzbijanje lisnih vaši

Suzbijanje lisnih vaši otežavaju nam činjenice da su stekle rezistentnost, ali i povlačenje brojnih aktivnih materija koje su se koristile za njihovo suzbijanje.

Zato i uvođenje nove aktivne materije na tržište predstavlja vrlo značajnu pomoć biljnoj proizvodnji, doprinosi antirezistentnoj strategiji i daje mogućnost izbora u zavisnosti od vrste, brojnosti i karence.

Otimalno vreme za suzbijanje lisnih vaši je odmah po doletanju krilatih formi („osnivačica“), a pre formiranja kolonija.

Od prošle godine na našem tržištu proizvođači imaju priliku da koriste novi preparat Sivanto Prime i što je još važnije novu aktivnu materiju.

Sivanto Prime sadrži flupiradifuron koji paralizuje funkcionisanje nervnog sistema na taj  način što blokiraju nikotin-acetlholinske receptore na postsinaptičkoj membrani.

Preparat Sivanto Prime obezbeđuje izuzetno brzo delovanje pri suzbijanju insekata koji se hrane sisanjem biljnih sokova, kao što su lisne vaši, cikade, bela leptirasta vaš, a takođe je pokazao dobru efikasnost u suzbijanju kruškine buve, dovodeći do brzog prekida ishrane i fleksibilne primena u zaštiti useva.

Sivanto Prime je najdelotvorniji kada se primeni folijarno, tokom večeri ili ranih jutarnjih časova, uz primenu velike količine vode kako bi se obezbedilo što duže sušenje depozita. Primenjuje se u količini 0,5 l/ha.

Autor

Dipl.inž. Jovanka Petrović

Agrosava

Najnovije novosti