Kako proizvesti silažu visokog kvaliteta ?

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Kako Proizvesti Silažu Visokog Kvaliteta 003

Kako proizvesti silažu visokog kvaliteta ?

Važno je imati cilj .

Silažni kukuruzi As 160 silaž, As 170 silaž

Osnovni cilj proizvodnje kukuruza je proizvodnja zrna. U zemljama sa visoko razvijenom stočarskom proizvodnjom osnov za ishranu preživara čini kabasta hrana u obliku silaže.
Hibridi namenjeni za proizvodnju zrna ponekad imaju dvostruku namenu pa se koriste i za proizvodnju silaže. Od ovakvih hibrida kukuruza ne može se napraviti silaža vrhunskog kvaliteta.

Jedan od razloga je neusklađenost u optimalnoj vlazi stabljike i lista sa jedne strane i zrna sa druge strane. Kod hibrida kratke vegetacije zrno sazreva pre lista i stabljike, a kod hibrida duge vegetacije koji se najčešće koriste za proizvodnju silaže zrno dugo ostaje vlažno, dok se stabljika i list suše i gube optimalne parametre za spravljanje silaže. Praksa je pokazala da se siliraju i najlošiji usevi te tako spremljena kabasta hrana ne obezbeđuje visoku produkciju mleka.

Pored količine proizvedene hrane za preživare, osnovni faktor je kvalitet iste, a visoko kvalitetnu silažu možemo proizvesti samo od posebne vrste kukuruza, a to su silažni kukuruzi.

Cilj proizvodnje kvalitetne silaže je obezbediti kabastu hranu sa maksimalnim mogućnostima iskorišćenja hranljivih materija.Vrhunski proizvođači mleka sa puno pažnje pristupaju odabiru hibrida i proizvodnji silaže za ishranu goveda, a proizvodnja silažnih kukuruza je u direktnoj korelaciji sa nivoom razvijenosti stočarske proizvodnje i najčešće se odvija na površinama oko
10 % od ukupnih površina pod zasejanim kukuruzom.

Agrosavini silažni hibridi As 160 silaž i As 170 silaž čine pravi izbor za proizvodnju visoko kvalitetne silaže .

Zašto baš As 160 silaž i As 170 silaž ?

As 160 silaž i As 170 silaž su  leafy – lisnati silažni  hibridi kukuruza koji  formiraju  biljku sa 8 i više listova iznad klipa. Imaju i do 40% više lisne površine po biljci nego hibridi za proizvodnju zrna i  obezbzeđuju veću količinu tj.  prinos zelene mase po jedinici površine.

As 160 silaž i As 170 silaž  imaju lako svarljivo polu brašnasto zrno što je jedan od bitnih uslova za proizvodnju visoko kvalitetne silaže. Klip je obavijen sa većim brojem ovojnih listova, a  zrno ne  gubi značajno  svarljivost skroba kako se približava  sazrevanju. Imaju sposobnost da usklade idealne vrednosti stabljike i zrna za proizvodnju kvalitetne kabaste stočne hrane. Idealno vreme za siliranje cele stabljike kukuruza se obavlja u momentu kada stabljika ima 65% vlage i 50 % mlečne linije zrna. Neophodno je pratiti biljku, njenu  zrelost i obezbediti da se celokupna biljka silira u optimalno vreme kako bismo imali odličnu  fermentacija i kvalitetnu silažu.

Kod profesionalnih proizvođača koji se bave i stočarskom proizvodnjom uglavnom se seju hibridi namenjeni upravo za proizvodnju silaže kao što su As 160 silaž i As 170 silaž .

Prednosti se tu ne završavaju.

Kukuruz za zrno – Silažni kukuruz

Prilikom siliranja As 160 silaž i As 170 silaž ne zahtevaju povećanu  obradu zrna tokom berbe tj. siliranja  kako bi se razbilo zrno i omogućilo njegovu fermentaciju, tako da čestice vlakana mogu da ostanu dovoljno velike te deluju kao efikasno vlakno.

Brašnašnava zrna specifična za silažne hibride  As 160 silaž i As 170 silaž u procesu fermentacije  pod istim uslovima siliranja obezbeđuju više svarljive energije u poređenju sa standardnim hibridima sa teško svarljivim staklavim zrnom. As 160 silaž i As 170 silaž samim tim  svojim kvalitetom silaže  utiču na veću proizvodnju i kvalitet mleka sa visokim sadržajem masti.

Svih ovih godina Agrosava kao lider u proizvodnji silažnih hibrida kukuruza zajedno sa vama radi na unapređenju stočarske proizvodnje, podizanju kvaliteta hrane i količine prozvedenog mleka i mesa . Naš cilj je ponuditi hibride kukuruza iz različitih FAO grupa zrenja kako bi proizvođači mogli siliranje obaviti u najoptimalnije vreme i kako bi dobili najkvalitetniju stočnu hranu.

Naša vizija je uspostaviti  saradnju sa što većim brojem proizvođača, proizvesti kvalitetno seme, kvalitetan usev i kvalitetnu silažu  uz stručnu podršku našeg tima .

Sve informacije o karakteristikama  silažnih hibrida As 160 silaž i As 170 silaž  možete naći na sledećim linkovima:

As 160 silaž  –  https://ashibridi.com/hibridi-kukuruza/as-160-silaz/
As 170 silaž  –  https://ashibridi.com/hibridi-kukuruza/as-170-silaz/

Dip.inž. Velimir Cvijetić
Agrosava – Stručna podrška

Najnovije novosti