Suzbijanje uskolisnih korova u zasadima kukuruza

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Suzbijanje Korova U Kukuruzu

Ekstremni uslovi životne sredine i prilagođavanje useva kukuruza takvim uslovima proizvodnje nameću su kao dva najveća uzroka gubitka prinosa kukuruza. I pored korišćenja najsavremenije mehanizacije, opreme i sa najboljom genetikom uvek postoji verovatnoća da se izgubi deo planiranog prinosa. Pored ekstremnih vremenskih uslova kao bitni činioci koji utiču na ostvarivanje visokih prinosa kukuruza mogu se izdvojiti i sledeći faktori:

  • Ekstremna vlažnost
  • Ekstremne temperature tokom vegetacije
  • Primenjena agrotehnika
  • Oštećenja vetrom
  • Oštećenja od korova

Prisustvo korova i njihov uticaj na smanjenje prinosa kao jedan od najbitnijih faktora u zaštiti prinosa  sve više dobija na značaju. Štete koje nastaju od prisustva korova, posebno u poslednje vreme od rezistentnih varijeteta pojedinih korova su sve veće. Nepravilna primena herbicida u pogledu vremena, količine primene i oslanjanje na jedan mehanizam delovanja je ubrzala njihovu pojavu. Na parcelama sa prisustvom ovih korova potrebno je napraviti strategiju njihovog suzbijanja i program primene herbicida posle setve i posle nicanja kukuruza vodeći i o ekonomskom aspektu proizvodnje. Veliki problem u kukuruzu je svakako suzbijanje rizomskog sirka i drugih travnih korova.

Suzbijanje korova u zasadima kukuruza: šta primeniti?

U planiranom suzbijanje ovih korovskih biljaka mora da se krene odmah nakon setve, a pre nicanja kukuruza primenom preparata Telus u količini 1,5 lit/ha. Telus je efikasan u suzbijanju mnogih jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova ne dozvoljavajući njihovo nicanje. Aktivna materija se apsorbuje koleoptilom kod travnih korova i sprečava normalan razvoj lista.

Kada dođe do nicanja kukuruza i divljeg sirka optimalno vreme za suzbijanje sirka je faza 3-5 listova sirka bez obzira na fazu kukuruza i mogućnost primene proizvoda na bazi nikosulfurona do faze 8.lista kukuruza. Kako bi pojačali efikasnost Nikosava na divlji sirak i druge travne korove preporuka je da se Nikosav kombinuje sa preparatom Stahofen u količini 1 lit+30 gr/ha. Prednosti u primeni kombinacija su višestruke u pogledu efikasnosti i njihovom trajanju, a prednosti primene kombinacije Nikosav+Stahofen su u sledećem:

  • Formulacija Nikosava, OD, omogućava produženo dejstvo i veću efikasnost aktivnih materija
  • Nikosav je visoko efikasan u suzbijanju divljeg sirka i nekih širokolisnih korova, selektivan na kukuruz do osmog lista kukuruza. Ispoljava i određeno zemljišno delovanje na neiznikle korove ukoliko brzo nakon primene padne obilna kiša
  • Stahofen je visoko efikasan u suzbijanju malog i velikog muhara i nekih širokolisnih korova
  • Kombinacija proizvoda je selektivna na kukuruz sve do faze 7.lista kukuruza
  • Kombinacija Nikosav+Stahofen suzbija uskolisne korove i u rizomima i obezbeđuju zemljište bez korova u dužem vremenskom periodu.

Aragoto kao dodatna ispomoć

Pored kombinacije Nikosav + Stahofen, na parcelama sa prisustvom širokolisnih i uskolisnih korova, kao efikasno rešenje za njihovo suzbijanje koristi se herbcid Aragoto. Aktivna materija u preparatu Aragoto pokazuje visoku efikasnost u suzbijanju skoro svih širokolisnih i uskolisnih korova. Selektivnost prema kukuruzu mu daje mogućnost primene do 8.lista kukuruza.

Primenjen u količini 1,5-2 lit/ha ispoljava dobru efikasnost na širokolisne korove (pepeljugu, ambroziju, gorušicu, lipicu, tatulu, čičak)…kao i na uskolisne korove (veliki i mali muhar, divlji sirak).

Efikasno suzbijanje uskolisnih korova u proizvodnji kukuruza je u direktnoj korelaciji sa korišćenjem herbicida različitih mehanizama delovanja u različitim fazama porasta kukuruza. Planskim pristupom u suzbijanju travnih korova obezbeđujemo čistu njivu od faze nicanja kukuruza i na taj način minimalizujemo uticaj korova na smanjenje prinosa.

Agrosava, Stručna podrška
Dipl.inž. Velimir Cvijetić

Najnovije novosti