AS 646 – Hibrid nove generacije

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
As 646 Rec Struke

U svrhu povećanja prinosa kukuruza na imanju, neophodno je uvesti više hibrida različitih FAO grupa zrenja. Promene klimatskih uslova tokom poslednjih dvadeset godina pokazale su značajnu nestabilnost, što se ogleda u sve češćim godinama sa deficitom padavina u periodu vegetacije kao i u dugotrajnim periodima sa ekstremno visokim temperaturama tokom juna i jula meseca. Ove promene utiču negativno na prinos po jedinici površine i zbog toga se i preporučuje sejanje hibrida FAO 600 grupe. Oni su otporniji na ekstremne uslove, sporije otpuštaju vlagu i mogu se koristiti za berbu u klipu ili zrnu.

Hibrid AS 646 spada u FAO grupu 650 i predstavlja novu generaciju hibrida prilagođenu našem proizvodnom području. Poseduje visok potencijal rodnosti, biljka je visoka sa srednje visoko postavljenim klipom, veoma čvrstim stablom i dobro razvijenim korenovim sistemom. Listovi gornjih internodija su postavljeni pod oštrijim uglom u odnosu na osovinski list, dok su listovi u visini klipa postavljeni horizontalno. Ovo omogućava bolju iskoristivost sunčeve svetlosti i gušću setvu u odnosu na hibride kasnijih grupa zrenja. Klip hibrida AS 646 je krupan, a zrna su teška sa više staklastog endosperma.

Usađenost zrna duboko u oklasak zajedno sa sporijim otpuštanjem vlage iz njega, značajno smanjuje rizik od osipanja pri berbi u slučaju kašnjenja. Preporuka je da se ovaj hibrid koristi prvenstveno za kombinovanu berbu: beračima u klipu ili žetvom kombajnima direktno u zrnu. Pogodno je za setvu u uslovima intenzivne agrotehnike i na kvalitetnom zemljištu a takođe se može primeniti i u nižim gustinama setve na brdsko-planinskim područjima i ravničarskim područjima sa umerenim nivoima agrotehnike.

Hibrid AS 646 je prilagodljiv različitim agroekološim uslovima i može se uspešno gajiti čak i u nepovoljnim uslovima. On ne sadrži jalove biljke i zadržava visok nivo rodnosti.

Preporučena gustina setve:

  • Za normalna zemljišta i obično đubrenje je 60.000 do 65.000 biljaka po hektaru (treba imati u vidu da se gustina setve treba prilagođavati uslovima proizvodnje)
  • Tip klipa: Flex
  • Zrno: Zubano, žuto.
  • Dužina klipa iznosi oko 20-21cm
  • Randman zrna se kreće između 86-87%
  • Broj redova zrna iznosi 16-18

Najnovije novosti